Prievozy a kompy na území Slovenska.

Na území dnešného Slovenska sa nachádzalo množstvo prievozov a kômp cez rieky. Geomorfologické členenie Slovenska nútilo staviteľov ciest krížiť vodné toky prevážne v smere východ – západ. Rozvoj obchodu v 18. a 19. storočí vytváral tlaky na kvalitné a bezpečné dopravné spojenia konštrukcie mostov však vtedy ešte neumožňovali križovanie vodných tokov obzvlášť na dolných tokoch Váhu, Hrona či Bodrogu. Najťažšou prekážkou však do dnešných dní zostáva Dunaj, veľtok oddeľujúci Panónsku nížinu od Slovenských rovín, pahorkatín a hôr.

Spôsob vysporiadania sa s prekážkou v podobe vodného toku bol rôzny. Závisel od intenzity dopravy či už na rieke alebo ceste, na hĺbke a charaktere toku a na možnostiach, či už technických, alebo finančných staviteľov. Veľmi populárne a známe riešenie na frekventovaných cestách bolo vytvorenie pontónového mostu. Bol na svoju dobu veľmi spoľahlivý, a využíval sa i na veľkých tokoch. Známy z dobových reprodukcií je na Dunaji pri Bratislave. Tento spôsob spojenia brehov sa donedávna využíval ako provizórne a rýchlo vybudovateľné premostenie (Moravský Svätý Ján – Hohenau) - dnes je nahradený mostom. Rozvojom plavby však takéto spojenie brehov začína tvoriť prekážku lodnej dopravy. Stále častejšie sa na našich tokoch objavujú kompy a prievozy. Charakter riek a rýchlosť toku nedovoľovali zriadiť nezávislé kompy poháňané silou prievozníka. Vo veľkej prevahe sa u nás uplatnili zavesené kompy, keď sa cez vodný tok natiahlo nosné lano, a na ňom bol zavesený prám. Jednoduchým natáčaním sa využila sila vody na jeho presun od brehu k brehu. Iná možnosť, dodnes využívaná napr. na Labe, bolo zavesenie prámu na dlhom lane o kotvu a prám prechádzal cez tok rieky ako kyvadlo. U nás existoval podobný v Bratislave či Štúrove. Nástupom parných strojov a spaľovacích motorov do lodného inžinierstva, bolo možné skonštruovať aj samohybné kompy, alebo prevozné prámy uviazané na samohybnú loď.

Zo stoviek kômp a prievozov sa do dnešných dní zachovalo niekoľko. Vybudovanie vodného diela Gabčíkovo a rozvoj prihraničnej spolupráce s Rakúskom dokonca podnietil vznik úplne nových kômp.

 

Odkazy na historické a súčasné kompy: